Roller i styret i fotballgruppa

Roller i styret i fotballgruppa

Under er det satt opp en oversikt over ansvar og oppgaver som er lagt til de ulike vervene i styret i fotballgruppa. Oversikten er retningsgivende, og er ikke bindene i detalj. Den skal selvfølgelig ikke hemme initiativ som tillitsvalgte ønsker å ta ut over dette.

Leder

 • Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.
 • Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene.
 • Påse at organisasjonsplanen holdes oppdatert.
 • Ansvar for at saker vedtatt i styret blir fulgt opp.
 • Skal ha tilgang til og kunne disponere alle lagets kontoer.
 • Delta på møter i hovedlaget og andre møter i klubben der det er hensiktsmessig.
 • Ansvarlig for at det skrives årsmelding til årsmøte.
 • Forberede og innkalle til årsmøte i samarbeid med styret.
 • Bidra aktivt i utviklingen og vedlikeholdet av følgende styringsdokumenter:
  • Årsplan 
  • Sportsplan
  • Organisasjonsplan
 

Nestleder

 • Fungere som leder under dennes fravær
 • Bistår leder og danner et lederteam med den.
 • Sammen med leder, ansvarlig for oppdatering av klubbens styringsdokumenter.
 

Økonomiansvarlig

 • Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer.
 • Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (kan settes bort til regnskapsfører).
 • Har oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne.
 • Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.
 • Utarbeide forlag til budsjett for årsmøtet.
 • Ansvarlig for kontingentinnbetalinger og utsendelse av denne.
 • Ansvarlig for idrettsregistrering i januar hvert år
 • Ansvarlig for søknader om tilskudd til kommunen og andre instanser.
 • Ansvarlig for medlemslister og ha oversikt over medlemsregisteret (kan settes bort som eget verv i klubben).
 

Sekretær

 • Skal sørge for at kommunikasjon internt og eksternt fungerer.
 • Skrive og distribuere referat fra styremøtene til alle styremedlemmene.
 • Oppdatere og vedlikeholde medlemslister i klubben i samarbeid med økonomiansvarlig og sportslig ansvarlig (kan settes bort som eget verv i klubben).
 • Ha tilgjengelig nødvendige skjemaer til lisenser, overganger, inn-\utmeldinger, skaderapporter etc.?
 

Sportslig ansvarlig

 • Har sammen med styreleder det sportslige ansvaret i klubben.
 • Lede sportslig utvalg.
 • Ansvarlig for sportsplan, og at den holdes oppdatert.
 • Hjelpe nye trenere å komme i gang.
 • Samle alle trenerne i klubben til møte før sesongstart og ellers ved behov.
 • Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål.
 • Skal ved utgangen av mars måned ha skaffet seg oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgrupper.
 • Tilrettelegge trenerkurs etter behov og ønsker.
 • Hjelpe til å skaffe trenere til lagene etter behov
 • Å stå for den praktiske gjennomføring av informasjonsmøte i begynnelsen av hver sesong sammen med leder.
 • Ansvarlig for at A-lags-trenere og -spillere har skriftlige kontrakter.
 
Hvis leder av sportslig utvalg ikke er et styremedlem, har lederen møte og talerett i styret, men ikke stemmerett.